REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W SYSTEMIE
WWW.BILETY.KSTUROW.EU

 

 1. Definicje
  1. Organizator – KKS Turów Zgorzelec S.A. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Lubańska 9a, 59-900 Zgorzelec, NIP 615 19 51 558, REGON 020333513, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262480, adres poczty elektronicznej: biuro@ksturow.eu, uwagi i zapytania dot. biletów prosimy kierować na adres: bilety@ksturow.eu numer telefonu: +48 697 700 780.
  2. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Systemie, która posiada login i hasło do Systemu.
  3. System – należący do Organizatora elektroniczny system sprzedaży Biletów i e-Biletów na Imprezy realizowane przez Organizatora, umożliwiający zamawianie, sprzedaż i odbiór biletów.
  4. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać Impreza.
  5. Impreza – każde widowisko sportowe lub inne realizowane przez Organizatora, na które Bilety i e-Bilety są sprzedawane przez Organizatora.
  6. Bilet – potwierdzenie zawarcia umowy przez Użytkownika z Organizatorem, na podstawie której to umowy Użytkownik nabywa prawo do jednorazowego wstępu i udziału w Imprezie organizowanej przez Organizatora zawierające przypisane Użytkownikowi konkretne miejsce na Obiekcie.
  7. e-Bilet – elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy przez Użytkownika z Organizatorem, zapewniające mu prawo do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora; e-Bilet  wydrukowany przez Użytkownika we własnym zakresie wyposażony jest w kod kreskowy, posiada moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące  Biletu.
  8. Nabywca – każdy Użytkownik, który nabywa Bilet albo e-Bilet na Imprezę realizowaną przez Organizatora.
  9. Należność za Bilet albo e-Bilet – cena powiększona o koszty operacyjne w przypadku wyboru przez Użytkownika osobistej formy obioru Biletu
  10. Dowód Zakupu - Bilet albo e-Bilet z paragonem fiskalnym lub e-Bilet wraz z fakturą VAT potwierdzające zakup Biletu albo e-Biletu.
  11. Rachunek Organizatora – rachunek bankowy o numerze wskazanym w Serwisie, na który dokonywane są płatności na rzecz Organizatora.
  12. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  13. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Organizatora pod domeną www.bilety.ksturow.eu
 2. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia regulujące zasady sprzedaży biletów w Systemie dostępnym w Serwisie.
  2. Na Imprezy aranżowane przez Organizatora wstęp i możliwość zakupu Biletu albo e-Biletu mają wszystkie osoby, które ukończyły w dniu imprezy 16 rok życia. Pozostałe osoby na teren imprezy mogą wchodzić tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Podstawą weryfikacji wieku jest dowolny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna).
  3. Organizator prowadzi sprzedaż biletów wyłącznie na Imprezy organizowane przez siebie.
  4. System jest systemem sprzedaży biletów prowadzonym przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu w celu dystrybucji biletów na imprezy organizowane przez Organizatora.
  5. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.
  6. Umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą, a Organizatorem zostaje zawarta w momencie wpływu należności na konto Organizatora.
  7. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika jest wiadomość  zawierająca numer zamówienia przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz faktura VAT lub paragon za Bilet przesłana na adres korespondencyjny Użytkownika.
  8. W przypadku zakupu e-Biletu faktura VAT lub paragon zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej. Wystawiona faktura VAT jest ważna bez podpisu.
  9. W sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi paragon bądź faktura VAT w przypadku zakupu Biletu a w przypadku zakupu e-Biletu faktura VAT lub paragon przesłane na adres poczty elektronicznej użytkownika.
  10. Zakazuje się przerabiana i kopiowania Biletów i e-Biletów.
  11. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi.
  12. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem podlegają ewentualnym reklamacją tylko w trakcie trwania Imprezy. Reklamacje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po kontakcie z przedstawicielem Organizatora na danym obiekcie. Po odbytej Imprezie tego typu reklamacje nie będą rozpatrywane.
  13. Każdy Bilet albo e-Bilet posiada jeden unikatowy kod kreskowy. Skaner na bramce Obiektu przy wejściu na Imprezę przepuści taki Bilet albo e-Bilet tylko jeden raz.
  14. Wykorzystując Bilet albo e-Bilet, Użytkownik akceptuje regulamin Obiektu oraz zasady obowiązujące na Obiekcie, gdzie odbywa się Impreza, na którą zakupił Bilet albo e-Bilet.
  15. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystał z Systemu wyłącznie w celu zakupienia Biletu albo e-Biletu lub założenia profilu.
  16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości skorzystania przez Użytkowników z Systemu.
  17. Biletów/e-Biletów nie sprzedaje się osobom wobec, których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności.
  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Imprezy z przyczyn losowych bądź wywołanych siłą wyższą.
 3. Zasady sprzedaży Biletów oraz e-Biletów w Systemie
  1. System sprzedaży online na stronie Serwisu jest Systemem sprzedaży, w którym odbywa się dystrybucja Biletów/e-Biletów na imprezy organizowane przez Organizatora.
  2. Realizacja płatności w systemie sprzedaży online przebiega zgodnie z Regulaminem Operatora PayU (z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182).
  3. Zapłata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego.
  4. W celu dokonania zakupu Biletu/e-Biletu należy zarejestrować się w Serwisie.
  5. Istnieje możliwość zakupu Biletu na Obiekcie w dniu Imprezy lub w innych miejscach wskazanych przez Organizatora.
  6. Terminy i godziny otwarcia kas biletowych zostaną podane przez Organizatora.
  7. Zakup Biletów w kasie biletowej na Obiekcie w dniu Imprezy oraz w miejscach wskazanych przez Organizatora możliwy jest zarówno za gotówkę, jak i poprzez płatność kartą.
  8. Jeden Użytkownik może zakupić maksymalnie 6 (sześć) Biletów na daną Imprezę Organizowaną przez Organizatora.
  9. Każda Umowa rejestrowana jest w Systemie Informatycznym Organizatora.
  10. Dniem zawarcia umowy na uczestnictwo w danej Imprezie jest dzień dokonania płatności za Bilet/e-Bilet tj. dzień wpływu należności na rachunek Organizatora.
  11. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po dokonaniu zamówienia.
  12. Bilety/e-Bilety pozostają własnością Organizatora do momentu odnotowania płatności na rachunku Organizatora.
  13. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 24 godziny.
  14. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia, transakcja zostanie anulowana, a miejsce w przypadku zakupu Biletu/e-Biletu zostanie zwolnione.
  15. Wszelkie zmiany niniejszych zasad obowiązują od momentu umieszczenia ich w Serwisie.
  16. Bilet zakupiony w kasach Obiektu w dniu Imprezy nie podlega zwrotowi.
  17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian cen Biletów.
  18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub przekazanie Biletu bądź e-Biletu  innej osobie.
  19. Weryfikacja posiadania Biletu/e-Biletu odbywa się za pomocą kodu kreskowego umieszczonego na Bilecie/e-Bilecie.
  20. W przypadku zagubienia Biletu jest możliwość wykonania duplikatu Biletu za dodatkową opłatą ustaloną przez Organizatora. W dniu Imprezy nie ma możliwości wykonania duplikatu.
  21. Nie ma możliwości wymiany biletu na daną Imprezę (zamiana miejsca w sektorze, bądź zamiana sektora).
  22. Kupujący jest zobowiązany skontrolować Bilet/e-Bilet niezwłocznie po jego otrzymaniu, w zakresie zgodności:  sektora i miejsca oraz danych Imprezy, na którą został zakupiony.
  23. Do ceny Biletu z opcją odbioru osobistego doliczana jest opłata manipulacyjna.
 4. Rejestracja w systemie Serwisu.
  1. Korzystanie z Systemu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. Użytkownik powinien zapewnić:
   1. urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
   2. połączenie z globalną siecią Internet,
   3. zaktualizowaną przeglądarkę internetową stron WWW obsługująca szyfrowane połączenia SSL,
  2. W celu dokonania jakiejkolwiek transakcji w Serwisie zakupu Biletu/e-Biletu należy zarejestrować się w Serwisie założyć swój profil Użytkownika.
  3. W celu przeprowadzenia procesu rejestracji Użytkownik:
  4. Wchodzi na Serwisie w zakładkę „Bilety”, a następnie w zakładkę „Rejestracja”;
  5. Wprowadza dane zgodnie z formularzem danych osobowych;
  6. Zapoznaje się z Regulaminem, akceptuje go i może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  7. Zatwierdza wprowadzone dane osobowe poprzez wybór opcji „Zarejestruj”;
  8. W celu potwierdzenia rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link aktywacyjny potrzebny do zakończenia procesu rejestracji.
 5. Procedura sprzedaży Biletów oraz e-Biletów
  1. Warunkiem nabycia Biletu/e-Biletu w Serwisie jest posiadanie profilu w bazie Organizatora, tj. w Systemie.
  2. Proces rejestracji został opisany w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu.
  3. Osoby nie posiadające profilu mogą nabywać Bilety w dniu Imprezy na Obiekcie oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
  4. W celu zakupu Biletu/e-Biletu za pośrednictwem serwisu internetowego należy:
  5. Zalogować się do Systemu Serwisu, poprzez wpisanie loginu oraz hasła wprowadzonego w procesie rejestracji. Wpisane dane należy potwierdzić przyciskiem „Zaloguj”;
  6. Następnie Użytkownik będzie miał możliwość wybrania Imprezy, ilości biletów oraz miejsca na Obiekcie. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (rodzaj Biletu, termin, ilość, miejsce i łączna należność), po kliknięciu przycisku „zapłać” następuje przekierowanie do serwisu płatności;
  7. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po zamówieniu.
  8. Ceny biletów oferowanych przez Organizatora są cenami ostatecznymi. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, w skutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może nieznacznie różnic się od ceny zakupionego towaru. W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaj płatności: przelew lub karta.
  9. Opłaty za zakupione przez Serwis miejsce można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych w jednej nieprzerwanej sesji.
  10. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca i opłacenia wykupionego Biletu w punkcie sprzedaży.
  11. Po dokonaniu płatności należy oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na Rachunku  Organizatora. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie wysłane na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.
  12. Osoba, która dokonała zakupu e-Biletu po zaksięgowaniu wpłaty drukuje e-Bilet z indywidualnym kodem kreskowym, który będzie upoważniał do wejścia na daną Imprezę.
  13. Organizator nie drukuje e-Biletów.
  14. Elektroniczne potwierdzenie zakupu e-Biletu należy wydrukować w skali 1:1, na papierze formatu A4 z użyciem drukarki laserowej. Inne ustawienia drukowania mogą spowodować deformację kodu kreskowego, a tym samym nie zostanie on poprawnie odczytany przez skaner na wejściu na Imprezę.
  15. Wydrukowanego e-Biletu oraz otrzymanego Biletu nie można kserować lub w inny sposób przerabiać. W przypadku kserowania Biletu/e-Biletu na Obiekt zostanie wpuszczona tylko pierwsza osoba posiadająca Bilet/e-Bilet o danym numerze.
  16. Sprzedaż Biletów na Imprezy organizowane przez Organizatora w Serwisie kończy się na 3 godziny przed rozpoczęciem Imprezy.
 6. Darmowe wejścia i bilety dla osób niepełnosprawnych.
  1. Bezpłatne wejście na teren Obiektu przysługuje dzieciom do lat 6.
  2. Dzieci muszą przebywać pod stałą opieką rodziców bądź opiekunów i nie przysługuje im miejsce siedzące.
  3. W sprawie Biletów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim prosimy o kontakt z Organizatorem pod adresem e-mail: bilety@ksturow.eu w temacie wiadomości wpisując „Bilety dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim”.
 7. Zasady zwrotu Biletów i e-Biletów.
  1. Niewykorzystane Bilety i e-Bilety nie podlegają zwrotowi.
  2. Organizator dołoży najwyższej staranności, aby informacje dotyczące Imprez organizowanych przez Organizatora publikowane w serwisie www.ksturow.eu były kompletne, poprawne i aktualne.
  3. W przypadku zmian dotyczących daty, godziny i miejsca danej Imprezy, Organizator poinformuje o nich na stronie ksturow.eu.
  4. W przypadku zmiany terminu lub miejsca danej Imprezy Bilety/e-Bilety zachowują swoją ważność w nowym terminie.
  5. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają ewentualnym reklamacją tylko w trakcie trwania Imprezy.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane podczas procesu rejestracji, szczególnie podanie nieprawidłowego adresu e-mail, na który przesłane zostają e-Bilety.
  7. Użytkownik nie ma prawa zwrotu opłaconych biletów.
  8. Organizator zastrzega, iż w przypadku gdy dane użytkownika występującego o zwrot, budzą wątpliwości (np. niezgodność danych Użytkownika występującego o zwrot i dokonującego rezerwacji), przed wykonaniem zwrotu Organizator może zażądać udokumentowania tożsamości osoby żądającej zwrotu i wyjaśnienia okoliczności.
 8. Procedura reklamacyjna
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu.
  2. Reklamację składa się w formie pisemnej i powinna ona zawierać:
  3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania składającego reklamację;
  4. przedmiot roszczenia wraz z uzasadnieniem;
  5. wykaz załączonych dokumentów;
  6. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
  7. Wszelkie Reklamacje Użytkownik powinien zgłosić Organizatorowi w drodze listu poleconego kierując korespondencję na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail bilety@ksturow.eu.
  8. Zgłoszenie mailowe nie dotyczy przypadków, gdy są wymagane oryginały dokumentów.
  9. W sytuacji, gdy Użytkownik uszkodzi lub zagubi Bilet Organizator zastrzega, że nie ma możliwości wyrobienia jego duplikatu.
 9. Prawa i obowiązki Stron
  1. Nabywca zobowiązany jest:
  2. Korzystać ze strony transakcyjnej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz dobrymi obyczajami;
  3. Podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności;
  4. Nie przenosić praw wynikających z transakcji na osoby trzecie;
  5. Nie wykorzystywać strony transakcyjnej w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych Rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
  6. Organizator ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych dotyczących karty płatniczej i/lub danych osobowych.
  7. Użytkownik oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno – karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (prowadzenie sprzedaży domokrążnej, handel na ulicy, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
  8. Użytkownikowi zawierającemu Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 10. Polityka ochrony danych osobowych
  1. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie stanowią inaczej.
  2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między innymi:
  3. Nazwisko i imiona Użytkownika;
  4. Login oraz hasło do systemu, adres IP;
  5. Adres do korespondencji, jeżeli zamawiający reprezentuje firmę i chce otrzymać fakturę to dodatkowo nazwę i siedzibę firmy oraz jej nr NIP;
  6. Adresy elektroniczne Użytkownika.
  7. Administratorem danych jest Organizator – KKS Turów Zgorzelec S.A. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Maratońska 2, 59-900 Zgorzelec, NIP 615 19 51 558, REGON 020333513, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262480.
  8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.
  9. Użytkownik wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Organizatorem w celu realizacji umowy sprzedaży Biletu.
  10. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach:
  11. marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na Imprezy, np. dostarczaniem newsletterów informujących o aktualnych i planowanych Imprezach,
  12. statystycznych,
  13. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  14. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 11. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. W przypadku sporów z Użytkownikiem mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu, wspólnym zamiarem stron będzie doprowadzenie do ich polubownego rozwiązania.
  3. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
  4. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Systemu lub Serwisu.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników w jakiejkolwiek sposób treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
  6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
  7. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu Serwisu.

KKS Turów Zgorzelec S.A.